Behandling av personuppgifter vid användning av Smart Analysis / Facility Labs Analytics

Vad systemet används till

Smart Analysis/ Facility Labs Analytics (systemet) används för att ge Facility Labs kunder information om fordonstrafik för statistik och marknadsföringsändamål.

Hur systemet fungerar

När ett fordon passerar en trafikavläsningssensor avläses registreringsnumret i ett första steg varefter det omedelbart envägskrypteras till en hash och därmed anonymiseras. Omedelbart efter anonymiseringen raderas uppgifterna om registreringsnumret. Som ett led i anonymiseringen omvandlas hashen till uppgifter om fordonet och dess postnummertillhörighet (”anonymiserad data”). Den omvandlingen sker utifrån information om fordonet och dess postnummertillhörighet hämtad från Transportstyrelsens fordonsregister.

Anonymiserad data behandlas med information om postnummerområden hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB), såsom postnummerområdets geografiska lokalisering och dess demografiska profil.

Systemet är konstruerat på ett sådant sätt att det inte kan genera bilder av personer eller fordon.

Vad säger myndigheterna?

Datainspektionens bedömning är att Facility Labs användning tillgodoser ett berättigat intresse som väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten, och därmed är tillåtlig enligt personuppgiftslagens 10 § (se Datainspektionens beslut med dnr: 1874-2011). Facility Labs behöver dock, i enlighet med 23-25 §§ personuppgiftslagen, lämna information på ett lämpligt sätt till den registrerade om behandlingen av personuppgifter i samband med insamlingen. Detta sker genom informationsskyltar samt med denna mer utförliga information.

Därtill kan noteras att Länsstyrelsen i Stockholms län i ett yttrande till Datainspektionen den 22 februari 2012 har bekräftat att användning av systemet inte kräver tillstånd enligt lagen om kameraövervakning.

Registrering

För att säkerställa de registrerades identitet har systemet utformats på ett sådant sätt att det inte går att söka på registrerades personuppgifter i systemet och de registrerade förblir därför anonyma i systemet. Enligt Datainspektionens beslut 2012 i ovan nämnda ärende är Facility Labs därför inte skyldigt att lämna ut registerutdrag, eftersom det skulle motverka systemets uppbyggnad och syfte, dvs. att säkerställa de registrerades integritet.

Personuppgiftsansvarig

Facility Labs AB, org nr: 556812-4738
E-post: info(snabel-a)facilitylabs.com
Adress: Berga Backe 2, 182 53 Danderyd
Telefon: 073 420 71 28

Facility Labs logotyp
Copyright © 2015-2016 Facility Labs AB. All rights reserved.