Information från Facility Labs AB om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av ett nytt regelverk, GDPR (General Data Protection Regulation, på svenska Dataskyddsförordningen), som är ett gemensamt regelverk för hela EU.

Verksamheten i Facility Labs AB, organisationsnummer 556812-4738, med postadress Berga backe 2, 182 74 Danderyd, omfattas av Dataskyddsförordningens regler, och detta dokument syftar till att informera våra kunder, leverantörer och övriga intressenter om hur Facility Labs behandlar personuppgifter.

Behandling av uppgifter

Facility Labs samlar in fordonspassager medelst egenutvecklade sensorer som läser av registreringsskyltar. Registreringsnumren pseudonymiseras omedelbart med envägskryptering (hashning), så att de inte går att läsa i klartext, eller ens dekrypteras. Det innebär att det inte går att koppla en passage till ett specifikt fordon, eller till en specifik individ. Dataskyddsförordningens definition av personuppgifter är dock så formulerad att Facility Labs verksamhet omfattas av regelverket.

Varifrån hämtas uppgifterna?

Facility Labs har avtalat med Transportstyrelsen om leverans av valda delar av Vägtrafikregistret. Datat som levereras till Facility Labs innehåller inga uppgifter om fordonsägarens namn eller gatuadress. Det är data om själva fordonet som Facility Labs använder.

Personuppgiftsansvarig/ Personuppgiftsbiträde/ Avtal

Facility Labs kund är Personuppgiftsansvarig, och Facility Labs är Personuppgiftsbiträde. Ett Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas för varje uppdrag. Där regleras bl a ändamål och rättslig grund (se vidare nedan).

Ändamål och rättslig grund

Ändamålet med, och den rättsliga grunden för, Facility Labs trafikmätningar bestäms från fall till fall beroende på vem den Personuppgiftsansvarige (kunden) är och vilket syfte mätningen har. Exempelvis när en offentlig myndighet vill mäta miljö- och klimatpåverkande utsläpp, är ändamålet Emissionsanalys och den rättsliga grunden ”Myndighetsutövning” (Artikel 6.1.e).

Vem får tillgång till personuppgifterna?

Det insamlade datat sammanställs som statistik i rapporter till Personuppgiftsansvarig (Facility Labs kund). I vissa fall överför Facility Labs ”rådata” till Personuppgiftsansvarig som själv sammanställer rapporter och statistik.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Facility Labs och dess leverantörer och samarbetspartners behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Lagring

Den tid som personuppgifter sparas bestäms i Personuppgiftsbiträdesavtalen från fall till fall. Dock aldrig längre än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Den registrerades rättigheter

Dataskyddsförordningen ger den registrerade rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Facility Labs behandlar om denne, samt, under vissa förutsättningar, rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av personuppgifterna, eller att invända mot behandlingen. Facility Labs teknik med pseudonymisering genom envägskryptering (se ovan) innebär vissa begränsningar i hur dessa rättigheter kan tillämpas i praktiken.

Information om behandling

Information om pågående personuppgiftsbehandling finns tillgänglig i anslutning till respektive mätpunkt i form av skyltar. Ytterligare information finns tillgänglig på Facility Labs hemsida www.facilitylabs.com . Informationen motsvarar de tillämpliga krav som framgår av Dataskyddsförordningens Artikel 14.

Kontakta oss

För den som vill komma i kontakt med Facility Labs i dessa frågor, vänligen kontakta bolagets dataskyddsombud, Jeannette Beiming, på telefonnummer: 073-625 24 98, eller via mejl: jeannette.beiming(snabel-a)facilitylabs.com.

Facility Labs logotyp
Copyright © 2015-2018 Facility Labs AB. All rights reserved.