Återvinningscentraler

Statistik- och faktureringsystem

Med Facility Labs system får ni en överblick över era besökare.

Ni kan se vilka som besöker anläggningen, vilken tid de kommer samt hur stor andel som är verksamhetsbesök.

Förutom att samla statistik kan systemet även fakturera vissa fordon. Faktureringen kan ske automatiskt eller manuellt beroende på vad som passar just er återvinningscentral bäst.

map platform mockup

Ny och säker teknik ger statistik för bättre beslut

 • Ni får statistik över det totala besöksantalet.
 • Redovisning över när besökarna ankommer.
 • Besökarnas uppehållstid. Hur länge de olika besöksgrupperna uppehåller sig på återvinningscentralen.
 • Hur många besökare som kommer med släp.
 • Hur många av besökarna är verksamhetskunder.
 • Besökarnas kommuntillhörighet.
 • Du får en bild av trafikflödet till anläggningen fördelat över dygn, vecka och årstid. Du kan se besökstopparna och ringa in ”maxtimmen” för varje dag. Du kan mäta generella kötider och se hur länge lossningsplatserna används. Du ser beläggningsgraden på rampen och får en jämförelse över tid som är värdefull i planeringsarbetet.

Besöksstatistik och analys

Hur ser upptagningsområdet ut?

 • Varifrån kommer era besökare?

 • Vilka delar av kommunen besöker anläggningen?

 • Kommer det besökare från andra kommuner?

Vilken tid kommer besökarna?

 • När är det som mest fordon på anläggningen?

 • Hur kan ni anpassa era öppettider och er personalstyrka för att bäst möta efterfrågan?


Statistik på kommunnivå

 • Vilka kommuner besöker anläggningen?

 • Vilka klockslag, dagar eller månader kommer besökare från andra kommuner?

 • Hur många sommargäster eller andra långväga besökare kommer till anläggningen?

Vilka verksamheter besöker anläggningen?

 • Hur många verksamhetsbesök kommer?

 • Tar ni betalt av hantverkare och byggfirmor och andra verksamheter i motsvarande grad?

 • Tillval: Automatisk fakturering av verksamhetsbesök


raytec lights

Enkel installation och drift

 • Vi skickar sensorn till er och ni installerar den själva på anläggningen

 • Vi övervakar och driftar systemet på distans

 • Ingen extra utrustning eller ombyggnation krävs

Samhället är beroende av en väl fungerande återvinning, För både hushållen och företagen är återvinning nödvändig. Att var och en betalar sin del av kostnaden är grundläggande och i enlighet med kommuners/bolags taxekonstruktion. De beslut som krävs av kommun/bolag, fattas bäst med en riktig bild av verkligheten. Den bilden får du av Facility Labs.

Erbjudande

Facility Labs system baseras på en teknik som läser bilens registreringsnummer. Genom systemet får återvinningscentralen nödvändig statistik och möjlighet att fakturera valda grupper.

Ett välkomnande system

Genom att systemet är ett öppet system, inte använder bommar, upplevs besöken som välkomnande. Ett välkomnande system är också rätt ur miljöperspektiv eftersom avfallet, en resurs som tas tillvara, hamnar på återvinningscentralen. Systemet gör att personalen på återvinningscentralen slipper hantera inpasseringsproblem med bommar, inpasseringskort som glömts eller administration av inpasseringskort.

Statistik

Eftersom alla besökare släpps in visas en komplett besöksstatistik gällande avfall- och återvinningsbehovet i kommunen/regionen. Systemet presenterar statistik som: antal privatpersoner, verksamheter, utländska besökare, besökarnas kommuntillhörighet (kvittning mellan kommuner) samt tidpunkt och datum som besök sker.

Facility Labs system erbjuder en helhetslösning med statistik, information och fakturering. Ni kan börja i ”liten skala” med bara statistikfunktionen. Ni får då statistik för aktuellt behov, ex nuläge, planering, bemanning, uppföljning eller taxeändring. I ett senare skede, kan faktureringsdelen av systemet startas.

Fakturering

Återvinningscentralen har möjlighet att fakturera vissa besökargrupper ex: verksamheter, privatpersoner (som lämnar mer avfall än vad eventuella begränsningsregler tillåter) eller besökare från andra kommuner. Fakturering sker antingen med vår tjänst Automatisk Fakturering eller med Manuell Fakturering.

Information

Vid återvinningscentralens inpassering kan digitala skärmar monteras som presenterar generell eller besökaranpassad information. Detta upplevs av besökaren som välkomnande samtidigt som det ger personalen på återvinningscentralen ett bra och effektivt arbetsstöd. Skärmarna kan även visa information som styr flödet på återvinningscentralen.

Beställ nulägesanalys

message illustration